DNF伙伴辅助脚本卡盟

发布时间:2021-01-07 23:24:54 所属栏目:DNF辅助卡盟

长风破浪会有时 直挂云帆济沧海

 
 
 
 
 
 
 
支持全系统用户 WIN10 WIN8管理身份运行
 
 
 
 
 
 
 
用过其他辅助脚本的 自行运行压缩包里面的杀毒程序 进行杀毒 然后重新下载本软件进行使用
 
 
 
 
 
 
 
功能热键
 
 
 
 
 
 
 
F1 开启全屏
 
 
 
 
 
 
 
F2 获取卡图数据[假如你剧情遇到卡点 按下F2截图反馈上级 3小时内完美解决]
 
 
 
 
 
 
 
HOME 开关 自动
 
 
 
 
 
 
 
END 关闭脚本
 
 
 
 
 
使用说明 注册完毕之后 登录脚本 脚本窗口会跟游戏一起出现
 
 
 
自行修改压缩包文本配置 根据自身需求调整倍数
 
 
 
 
 
 
 
游戏不能后台运行 请确定游戏窗口是前置状态